Norled, Bygg nr. 37 & 38 ved Westcon, LMG 80 DE og LMG 80 DEH2 "Nesvik" & "Hydra"

Refvik

Administrator
Staff member
Går videre med hydrogenferje-partnere

Boreal Sjø AS, Fjord1 ASA og Norled AS inviteres til å gi tilbud i konkurransen om utviklingskontrakten for hydrogen-elektrisk ferje.

Høsten 2021 skal verdens første hydrogen-elektriske ferje seile på sambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland.

De tre rederiene ble i oktober 2017 kvalifisert til å være med i dialogfasen av anskaffelsen. Nå ønsker Vegvesenet at alle tre skal være med på å gi bud.

Dette er klart i forbindelse med at Vegvesenet mandag sendte ut konkurranseinvitasjon om drift av sambandet på riksveg 13. Tilbud leveres til høsten.

Krav om hydrogendrift
Der er krav om at utviklingsferjen skal drives med minst 50 prosent hydrogen. Den resterende energien skal komme fra elektrisitet med lading fra kai.

Norge er allerede verdensledende på miljøvennlig maritim industri.
Fartøyet skal kunne drives helelektrisk om det oppstår problemer med hydrogendriften. Ferjen kan også driftes på biodrivstoff i tilfelle strømbrudd.

Krevende utviklingsløp
– Dette er et krevende utviklingsløp. Svært få komponenter i et hydrogensystem er sertifisert for maritim bruk. Mye må gjennom et omfattende og avansert sertifiseringsløp. Det er allerede gjennomført mange sikkerhetsgjennomganger og beregninger av konseptene. Det er gjort et imponerende arbeid fra rederiene og leverandørindustrien. Fremover vil det måtte gjennomføres svært mange sikkerhetsanalyser, sier prosjektleder Camilla Røhme i Statens vegvesen.

Arbeidet med utviklingskontrakten har vært omfattende – og mange aktører er involvert. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget rammer for godkjenning – og har i tillegg til rederienes klasseselskaper fulgt arbeidet med konseptene tett.

Avgjørende å ha forutsigbare rammer
Sjøfartsdirektoratet vil på sikt bidra til å få utviklet et internasjonalt regelverk for null- og lavutslippsteknologi og gjennom dette fortsette å være ledende i det internasjonale arbeidet med regelverksutvikling for null- og lavutslippsteknologi. DSB vil arbeide med å lage en veileder for hydrogenhåndtering på land.

Det er gjort et imponerende arbeid fra rederiene og leverandørindustrien.

– Regelverksutvikling er viktig. Det er helt avgjørende å ha forutsigbare rammer i arbeidet med å gjøre norsk maritim næring til verdensledende på null- og lavutslippsteknologi.

Utviklingsferjen skal i 10 år inngå i driften av sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik med hydrogen-elektrisk drift. Kravene i kontrakten vil redusere CO2-utslippene fra sambandet med over 4.000 tonn/år i forhold til i dag.

Samtidig med gjennomføring av konkurransen arbeider Statens vegvesen med planforslag for nye kaier på Hjelmeland og Nesvik. Dagens kaier er for små. Nye pirer vil muliggjøre et bedre tjenestetilbud med større fleksibilitet og robusthet.

Forventer stort hydrogen-forbruk
Statens vegvesen forventer at det vil bli brukt ca. 10.000–15.000 tonn hydrogen i året noe ut på 2030-tallet. Dette kan redusere årlige CO2 utslipp med ca. 150.000 tonn i året.

Dette er bare i ferjedriften. Potensialet i nærskipsfarten i Norge og ikke minst internasjonalt er stort.

– At dette skal bli fremtiden forutsetter at utviklingskontrakt for hydrogen-elektrisk ferje gir de forventede resultater og verdikjeden for hydrogendrift får den utviklingen vi tror den vil få. Prisutvikling på hydrogenteknologi og ikke minst hydrogen er viktig. For at hydrogen skal bli gi et reelt bidrag til reduksjon av utslipp av klimagasser, må det etableres tilgang til hydrogen med lavt CO2 avtrykk der de store forbrukerne er, sier Røhme.

Verdens første hydrogenferje
I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift.

– Prosjektet gir Norge og Sør-Vestlandet unike muligheter til å fortsette å være ledende på null- og lavutslipssteknologi. Ambisjonen for prosjektet er å skyve nullutslippsteknologi et langt skritt videre. Det vil kreve et stort utviklingsarbeid for å bunkre og drifte et fartøy med hydrogen. Overføringsverdi til andre deler av sjøfarten er stor, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

I verdenstoppen
Ved bruk av hydrogen blir utslippet fra ferjen bare vann (H2O) – og man unngår CO2-utslipp og lokal forurensing som diesel-motorer står for. Målet med prosjektet er å inngå kontrakt med et rederi som sammen med sine underleverandører vil utvikle et maritimt hydrogenbasert fremdriftssystem som gjør det mulig med nullutslipp for de mest energikrevende ferjesambandene.

– Norge er allerede verdensledende på miljøvennlig maritim industri. Aktørene i dette prosjektet bør ha et godt utgangspunkt når de neste hydrogenprosjektene blir lansert rundt om i verden. Det er stor internasjonal interesse for prosjektet. Arbeidet vil knytte sammen mye av det siste innen innovativ, klimavennlig og fremtidsrettet maritim teknologi, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Kilde: Vegnett
 

Refvik

Administrator
Staff member
Norled får ny ferjekontrakt

Norled AS er tildelt kontrakt og løyve for drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland med verdens første hydrogen-elektrisk ferje av sitt slag. [29.11.2018]
Dette ble klart torsdag da Statens vegvesen avgjorde konkurransen hvor tre norske rederier har vært deltakere.

Kontrakten inkluderer utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen. I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift.

Kontrakten for driften av Rv. 13-sambandet gjelder for perioden 15. april 2021 - 28. februar 2030.
Statens vegvesen vil takke deltagende rederier, deres underleverandører, Sjøfartsdirektoratet og DSB for imponerende innsats og resultater gjennom anskaffelsesperioden.

Statens vegvesen vil sende ut mer informasjon i anledning signering av kontrakten som vil finne sted på nyåret.

Prosjektet regnes som et nytt stort skritt i det grønne skiftet i maritim sektor, hvor Norge leder an i verdenssammenheng. Overføringsverdi til andre deler av sjøfarten er stor.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Norled bygger verdens første hydrogen-ferge

Vant utviklingskontrakten med Statens vegvesen, men oppgir lite om tekniske valg.

Fra 2021 skal Norled drifte riksvegfergesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Rogaland med en ferge som går minst halve tiden på hydrogen og resten av tiden på energi fra lading av batterier ved kai.

Norled vant foran Boreal og Fjord 1.

Det er 10 dagers karantenetid for kontrakten, det vil si at de to tapende rederiene kan komme med innsigelser. Inntil kontrakten er undertegnet, vil derfor ikke Norled gå ut med detaljer.

H2 og brenselceller
Kontrakten inkluderer utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen. I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift.

Hydrogen brukes som drivstoff til en brenselcelle som produserer elektrisk energi. Det er foreløpig ikke tatt i bruk noen brenselceller i maritime miljøer med så høy effekt som vil kreves til fergedriften.

Les meir på sidene til Teknisk Ukeblad
 

Refvik

Administrator
Staff member
LMG Marin utvikler verdens første hydrogen-elektriske ferge

«Slaget» om den første hydrogenfergen er avgjort – Norled drog det lengste strået og vi er med!

Over ett års intenst utviklingsarbeid i tett samarbeid med Norled og andre strategiske samarbeidsparter viser seg å bære frukter. Uten et regelverk å forholde seg til, og med sikkerhet i fokus har vi utviklet en hydrogenferge som nå skal bygges. Gjennom utviklingsprosessen har vi sparret med Statens vegvesen, DNVGL og Sjøfartsdirektoratet, lyttet til gode råd og anbefalinger og med dette oppnådd en godkjennelse av våre løsninger på konseptuelt nivå.

Men arbeidet er på langt nær ferdig, dette er bare en inngangsbillett til designarbeid ned til de minste detaljer og hvor sikkerheten skal ha største fokus for at morgendagens nullutslipps kollektivtransport som et minimum skal være like sikker som dagens.

«Det er et privilegium for oss å være med på å forme løsninger for en fossilfri fremtid» uttaler daglig leder i LMG Marin, Torbjørn Bringedal

Vi gratulerer Norled med kontrakten og ser frem til et fortsatt godt og spennende samarbeid.

Kilde: LMG Marin
 

Refvik

Administrator
Staff member
I tillegg til Hydrogen ferga, skal ei elektrisk ferge inn på sambandet også...
 

Refvik

Administrator
Staff member
Hydrogenferje-avtale gir nullutslipp i ferjesektoren

- Dette er teknologiutvikling i verdensklassen. Verden ser til Norge. Hydrogen blir den siste brikken for å få nullutslipp i ferjesektoren. Hydrogen er løsningen der elektrisk drift alene ikke er mulig, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Nullutslipp i ferjesektoren gir en utslippsreduksjon på 600.000 tonn CO2 hvert år.

Verdens første
Utviklingskontrakten som Norled vant i skarp konkurranse med Fjord 1 og Boreal om utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen.

- På Norleds vegne er jeg både stolt og ydmyk over å få være med på dette pioner-prosjektet. Vi gleder oss til å samarbeide om nok et utviklingsprosjekt initiert av Statens Vegvesen. Dette representerer et grønt historisk vendepunkt både for Norled og resten av den maritime sektoren, sier styreleder Ingvald Løyning i Norled.

Han legger til at Norled gjennom utviklingskontrakten som skapte batteriferjen MF «Ampere» i 2015 har bevist at innovasjon og nytenkning på tvers av dyktige maritime miljøer er en suksessformel for å skape en grønnere og mer miljøvennlig ferjesektor.

I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift.

Ferja skal gå på riksveg 13-sambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland fra 2021.

Ferja vil ha god kapasitet, og kunne ta opptil 299 passasjerer og 80 biler.

I verdenstoppen
Nå er det Norled og deres samarbeidspartnere og leverandører som skal bringe prosjektet videre til operativ drift i 2021.

- Jeg er imponert over arbeidet som er nedlagt av rederiene og deres samarbeidspartnere. Vi har fått tilbud på tre gode løsninger. Arbeidet har vært omfattende og mange aktører er involvert. Rederienes klasseselskaper, Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vært viktige medspillere. Arbeidet har knyttet sammen mye av det siste innen innovativ, klimavennlig og fremtidsrettet maritim teknologi, sier Gustavsen.

Norge er allerede verdensledende på null- og lavutslippsteknologi. Vegdirektøren mener at aktørene har et godt utgangspunkt når de neste hydrogenprosjektene blir lansert rundt om i verden.

- Konseptet for den nye hydrogenfergen ligger klart. Foran oss venter både utviklingsarbeid og detaljplanlegging. Jeg er trygg på at Norled vil levere et nytt innovativt produkt som blir en grønn milepæl med suksess for alle involverte parter, sier Løyning.

Kilde: Norled
 

Refvik

Administrator
Staff member
Slik blir Hydrogen ferga sjåandes ut for 80 PBE og 299 passasjerer
Hydrogenferge.jpg

Illustrasjon: Westcon
 

Refvik

Administrator
Staff member
Hydrogenferjens utseende begynner å ta form

Nå er de siste skipsdesigntegningene av den kommende hydrogenferjen til Norled klare, og det uttalte målet er å skape et nytt ikon for norsk maritim innovasjon.

Det har gått knappe to måneder siden Norled signerte kontrakten med Statens Vegvesen for å bygge verdens første hydrogenferje som skal frakte biler og passasjerer på Hjelmelandsambandet. Sammen med skipsdesigner LMG Marin og partner Westcon Power & Automation har Norled skapt et skipsdesign som forventes å bli verdenskjent, kommer det frem av en pressemelding.

– Målet vårt er å skape et nytt ikon innen miljøvennlige ferjer som etterfølger elferjen Ampere sin ikoniske verdi, sier teknisk direktør i Norled Sigvald Breivik.
– Når vi vet at denne ferjen vil endre historien med tanke på bruk av hydrogen i maritim næring så ønsker vi at designet skal gjenspeile det. Vi er derfor fornøyde med at det endelige designet uttrykker kraft, innovasjon og sikkerhet, legger han til.

Les meir på sidene til Maritimt Magasin

hydrogen_ferje_ikon_280219_norled_ill_lmg_marin.jpg

Illustrasjon: LMG Marin
 

Refvik

Administrator
Staff member
Får nærmere 50 millioner til hydrogenfartøy

Norled og en rekke partnere i Flagships-prosjektet har fått 5 millioner euro, tilsvarende om lag 49 millioner kroner, til to planlagte hybrid-båter.

En av disse er fergen som skal settes inn på Finnøy-sambandet utenfor Stavanger, og skal settes i drift i løpet av 2021.

Midlene skal også gå til et hydrogenfartøy som skal settes i drift i Frankrike. Der skal en såkalt push båt operere for Companie Flyvial de Transport (CFT) på en av landets mest krevende elver, Rhône.

Det er gjennom EU-programmet Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking at midlene blir delt ut.

Fergeselskapet meldte i november i fjor at de skulle bygge verdens første hydrogen-elektriske ferge til sambandet Hjelmeland-Skipavik-Nesvik i Rogaland, og kan dermed få to hydrogenferger.

– Norled har tatt en ledende rolle i utviklingen av nullutslippsferger. Dette innovasjonsprosjektet vil bli et viktig neste sted i demonstasjonen av maritimt brenselcelleteknologi, både operasjonelt og kommersielt. Ved å bygge på eksisterende kunnskap fra andre pågående hydrogeninitiativ rundt om i verden, vil prosjektet også bidra til en betydelig reduksjon i kostnadene for maritime brenselcellesystem, sier teknisk direktør i Norled, Sigvald Breivik.

Målet er at begge fartøyene skal gå på hydrogen produsert av fornybar energi. Driften av fartøyene vil dermed skje med null utslipp.

Betydelige investeringer
I tillegg til EU-midlene, vil skipseierne CFT og Norled gå inn med betydelige investeringer for å få realisert fartøyene.

Prosjektene skal også bidra til å bygge opp et europeiske nettverk som dekker leveransekjeder for hydrogen, skipsdesign, produksjonskunnskap og regulatorisk kompetanse.

Flagships-prosjektet består av ni europeiske partnere: Norled, CFT, ABB, LMG Marin, Ballard Europe, PersEE, VTT Technical Research Centre og Finland, NCE Maritime CleanTech, samt Westcon Power & Automation (som snart blir en del av samarbeidet).

Kilde: Marie Misund Bringslid/Sysla.no via Maritimt Forum
 

Refvik

Administrator
Staff member
Norled velger Westcon i Ølen for bygging av verdens første hydrogen-ferje

Rederiet Norled i Stavanger og det Ølen-baserte skipsverftet Westcon har inngått kontrakt for bygging av to nye ferjer, hvor den ene vil være verdens første bilferje som seiler på hydrogen og den andre vil være en batteri-dreven ferge tilsvarende MF Ampere.

- Vi mener at dette byggeprosjektet vil bidra til at norsk maritim sektor totalt sett kan være i front også på hydrogendrevne ferjer, sier teknisk direktør Sigvald Breivik i Norled som fikk bygget verdens første batteri-dreven ferge, MF Ampere.

- Dette er en stor og viktig kontrakt for oss i Ølen. Å få være med å bygge det som vil bli en verdensnyhet, gjør at vi ikke bare fyller opp ordreboken vår, men også bidrar til at vi befester vår posisjon som et verft med høy innovasjons- og teknologikompetanse, sier direktør for skipsbygging Endre Matre i Westcon.

De to ferjene som Westcon skal bygge for Norled skal begge trafikkere riksveg 13 ferje- sambandet Hjelmeland–Skipavik–Nesvik i Ryfylket fra våren 2021.

- Siden vi signerte kontrakten med Statens Vegvesen i januar om å bygge og drifte en helt ny type nullutslippsferje basert på å benytte hydrogen som drivstoff, har interessen og pågangen vært stor fra både inn- og utland, sier Sigvald Breivik, teknisk direktør i Norled.

- Vi er derfor svært glade for at vi etter grundige vurderinger har signert avtale om bygging av hydrogen-ferjen med Westcon i Ølen. Verftet har solid kompetanse innen miljøteknologi, og bevist at de har gode samarbeidsrelasjoner inn mot til andre sentrale aktører i dette prosjektet, fortsetter Breivik.

Nytt maritimt ikon
Den nye hydrogenferjen er ett av de største innovasjonsprosjektene som både Westcon og Norled har hatt. I 2015 lanserte Norled verdens første batteridrevne bil- og passasjerferge, MF Ampere.

- Ampere har på mange måter blitt et ikon for den grønne revolusjonen i ferjebransjen. I 2022 vil over 70 norske ferjer seile på batteri og bidra med betydelig klima- og miljøutslipp totalt sett. Vår ambisjon er at den kommende hydrogen-ferjen skal bli et nytt ikon som i enda større grad vil sette Norge på kartet innen maritim nullutslippsteknologi og hvor prosjektet skal demonstrere at hydrogen kan benyttes på energikrevende samband hvor batteri-teknologien alene kommer til kort, sier Breivik.

Endre Matre i Westcon forteller at verftet og underleverandører vil sysselsette om lag 150 personer på det meste til å bygge de to ferjene som skal stå klare i mars og mai 2021. Verftet vil for det meste benytte seg av norske underleverandører på skipsutstyrssiden, mens deler av hydrogensystemet vil bli kjøpt inn fra Europa.

Ferjene skal ha en kapasitet på 299 passasjerer og 80 biler. Fordelen med hydrogen som nullutslipps drivstoff er at det er bedre egnet til å levere større energimengder til fergens fremdriftssystemer, og denne egenskapen kan benyttes til å øke seilingsdistansen eller til å ha høy fart, slik som på hurtigbåter. Kontraktspartnerne er enige om å ikke offentliggjøre kontraktsverdien.

Kilde: Norled
 

Refvik

Administrator
Staff member
...men den andre blir "Hydra" - det betyr vel at det er ferge nr. 2 som blir den med Hydrogen drift
 
Top